Algemene voorwaarden SALON AAN HUIS.

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen By Sharonas en een cliënt waarop By Sharonas deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen By Sharonas

By Sharonas zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. By Sharonas zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan By Sharonas melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag By Sharonas 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag By Sharonas de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan By Sharonas de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. By Sharonas moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling

By Sharonas vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. ( let op! By Sharonas zit in de KOR dus zal geen BTW doorberekenen) Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

5. Persoonsgegevens- en privacy

De cliënt voorziet By Sharonas vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan By Sharonas aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. By Sharonas neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. By Sharonas behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. By Sharonas zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding 

De wimperspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de wimperspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

By Sharonas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de wimperspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. By Sharonas is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

 By Sharonasgeeft de cliënt 5 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de wimperstyliste geadviseerde producten heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen voor thuis verzorging niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • Cliënt met mascara of andere make-up op de ogen/wimpers naar de afspraak is gekomen.

9. Beschadiging & Diefstal 

By Sharonas heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. By Sharonas meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Acties & Prijsvragen 

Winnaars van prijzen die gewonnen zijn via een actie op social media dienen deze binnen 3 maanden na het bekend worden dat de prijs is gewonnen te innen. Na deze genoemde tijd vervalt al het recht op de gewonnen prijs. Op behandelingen die als prijs zijn gewonnen zit geen garantie.

11. Inspanningen

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van By Sharonas en de behandelende wimperspecialiste. By Sharonas moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal By Sharonas de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien By Sharonas en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag 

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft By Sharonas het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht 

Op elke overeenkomst tussen By Sharonas en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

______________________________________________

Algemene voorwaarden WEBSHOP

 

Prijzen

Alle prijzen vermeld in deze online bestelservice zijn exclusief 21% BTW.

 

Levertijden

• Indien producten direct leverbaar zijn ontvang je jouw bestelling binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling.

 

Verzendkosten

• Pakketten die bij By Sharonas gehaald worden zijn vrij van verzendkosten.
• Voor het per post toesturen van producten hanteren wij onderstaande verzendkosten:
– € 6,95 (inclusief btw) 
• Verzendingen buiten Nederland worden belast met de daadwerkelijke verzendkosten.

 

Betaalmogelijkheden

• Via iDeal
• Contant bij afhalen

 

Reclamaties

• Huidverzorgingsproducten, make-up en andere verbruiksmaterialen kunnen niet geruild worden.
• Indien er artikelen ontbreken in jouw pakket dien je dit, binnen 8 dagen na ontvangst van het pakket, te melden bij By Sharonas.
• Overige reclamaties dienen, schriftelijk of per e-mail, uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen plaats te vinden.
• Retourzending kan slechts nadat By Sharonas hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
• Je dient zorg te dragen voor een geschikte beschermende verpakking en voldoende frankering.
• Goederen die niet juist verpakt zijn, zonder voldoende frankering of zonder schriftelijke toestemming worden geweigerd!

 

Garantie

Op de door ons geleverde goederen zal de door de leverancier/fabrikant vastgestelde garantiebepaling toegepast worden.
Op onderdelen die door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan slijtage onderhevig zijn wordt geen garantie verleend.
Defecten ten gevolge van overbelasting, ongeschikte schoonmaak- en/of smeermiddelen, onkundig gebruik en eigen reparaties vallen buiten de garantieverplichtingen.

 

Drukfouten

Druk- en typefouten voorbehouden.

 

 

Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van By Sharonas tot het volledige factuurbedrag is voldaan.